Zespół Szkół w Granowcu

 

   Przedszkole

Szkoła podstawowa Gimnazjum
Strona główna Historia Dokumentacja Grono pedagogiczne Organizacja roku szkolnego
Aktualności Osiągnięcia uczniów Rodzice Galeria Linki
Rekrutacja do przedszkola Zapisy do klas pierwszych  Realizowane projekty Certyfikaty Nasza aktywność na stronie "Edukacja dla Doliny Baryczy" 
Szkoła Promująca Zdrowie  ...  ... ,,,, ,,,,, 
 


ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRANOWCU

UL. ODOLANOWSKA 19

63-435 SOŚNIE

TEL. (062) 739-12-04       e - mail: zespolgranowiec@interia.pl

Granowiec jest wioską położoną w powiecie ostrowskim, gmina Sośnie. Rozwój szkolnictwa na wsi jest czynnikiem niezbędnym do postępu cywilizacyjnego polskiej wsi. Ogromnie ważną sprawą stają się w środowisku wiejskim działalność instytucji oświatowych. Pragniemy, aby przedszkole i szkoły były otwarte dla uczniów, rodziców, całej społeczności lokalnej, władz szkolnych, instytucji, organizacji. Szkołę postrzegamy jako miejsce świętowania ważnych wydarzeń lokalnych, historycznych, skupiających wokół siebie całą społeczność wiejską, jako miejsce będące centrum kultury.

Szkoła w środowisku wiejskim jest jedynym ośrodkiem kulturotwórczym, skupiający wszystkie podmioty, w tym Klub Seniora, Koło Gospodyń Wiejskich, Radę Sołecką i Ochotniczą Straż Pożarną.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że skuteczność instytucji edukacyjnych będzie żadna, jeśli zignorujemy indywidualną sytuację ucznia. Wyrównanie szans uczniów środowisk wiejskich wymaga stworzenia warunków, w których są optymalnie wykorzystywane zasoby uczniów.

Zespół Szkół w Granowcu skupia w swoim obwodzie dzieci i uczniów z 6 wsi: Granowiec, Chojnik, Kałkowskie, Kuźnica Kącka, Kąty Śląskie, Bronisławka, które zaliczają się do środowisk biedniejszych.

Status materialny wielu rodzin jest dość niski (67% dzieci wychowuje się w rodzinach, których rodzice mają podstawowe i zawodowe wykształcenie; wskaźnik bezrobocia w gminie wynosi ok. 20%).

Gwarantem osiągnięcia zaplanowanych celów zgodnych z treściami programu wychowawczego zespołu szkół, który Rada Rodziców współtworzyła i współrealizuje będzie realizacja proponowanych zadań przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Dzięki szerokiej współpracy z władzami gminy Sośnie oraz radnymi Granowca przy szkole powstał Park Sportowo-Rekreacyjny, sfinansowany z EFS. Jesteśmy w trakcie opracowywania koncepcji wykorzystania ww. parku jako zaplecza kulturalnego. Planowane jest powstanie sceny, na której będziemy mogli organizować prezentację dorobku naszych dzieci i młodzieży, a także organizować imprezy o szerszym zasięgu. Naszym zamiarem jest też stworzenie stałej wystawy zabytków kultury materialnej naszego regionu oraz zdjęć dokumentujących historię wsi.

Z okazji obchodzonej w 2011 roku rocznicy istnienia Granowca opracowaliśmy folder "300 - lecie istnienia Granowca" oraz prezentację multimedialną "Granowiec dawniej i dziś"

5 października 2014 roku w naszej wsi odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionego krzyża autorstwa Pawła Brylińskiego. Wzruszającą częścią tego niedzielnego wydarzenia był program artystyczny w wykonaniu uczniów i absolwentów Zespołu Szkół w Granowcu.

Zespół Szkół w Granowcu dysponuje pracownią komputerową ze stałym dostępem do Internetu. W szkole działa koło informatyczne, gdzie dzieci i młodzież rozwijają swoje umiejętności komputerowe oraz koło historyczne, na którym uczniowie są wprowadzani w życie kulturowe wspólnoty lokalnej.

W celu wspierania rozwoju i wyrównywania szans dzieci i młodzieży nauczyciele podejmują nowatorskie rozwiązania programowe, takie jak:

  • Wpływy wielokulturowości w mojej wsi.

  • Działanie kluczem do sukcesu